ZKTECO - 𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 - 𝐒𝐋𝟎𝟔-𝐂𝐋𝟐𝟎𝐇 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐲𝐩𝐚𝐝 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐋𝐨𝐜𝐤